ZAKRES CZYNNOŚCI NOTARIUSZA

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). 

W zakresie swoich uprawnień notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. 

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. 

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynności te mogą być także dokonywane w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki oraz opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej i ma obowiązek uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia ich przez strony.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

- sporządza akty notarialne,

- sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

- sporządza poświadczenia,

- doręcza oświadczenia, 

- spisuje protokoły,

- sporządza protesty weksli i czeków,

- przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

- sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.