Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej, właściwe dla danej czynności. 

Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. 

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Wówczas za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa. 

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera także podatki oraz opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej i ma obowiązek uzależnić dokonanie czynności od uprzedniego uiszczenia tych opłat. 

Wszystkie pobrane przez notariusza kwoty, w tym wynagrodzenie, podatki, opłaty sądowe, są wyszczególniane w treści aktu notarialnego. Podatki notariusz przekazuje właściwemu urzędowi skarbowemu, zaś opłaty sądowe - właściwemu sądowi rejonowemu. 

Pracownicy kancelarii udzielają wszelkich informacji na temat kosztów planowanej czynności notarialnej przede wszystkim podczas osobistej rozmowy w kancelarii.